onsdag 9 mars 2016

Minnesanteckningar från föräldramötet

Föräldramöte År 2, 9/3-16

Niklas presenterade sig och berättade att han kommer att vara vikarie fram till sommaren. Han berättade om vad som just nu händer på fritids. Barnen fortsätter att ta bilder på olika platser runt om i Veberöd. De ska resultera i en bok till ensamkommande flyktingbarn.
De jobbar också med källsortering.

Jennie, ny lärare i Luft, presenterades men närvarade ej p.g.a. sjukdom.

Under våren har arbetslaget haft Isabella mycket som vikarie.  Hon är väldigt kunnig och mycket uppskattad av barnen.

Bokblogg – barnen är med och gör denna blogg. De ska träna sig i att läsa och att recensera en bok men också att lägga upp recensionen på bloggen och att kommentera den. Vi föräldrar kan hjälpa till genom att titta på bloggen och kommentera inläggen på ett positivt sätt. Det kan hjälpa barnen att få med sig ”rätt språk” på internet redan nu. Tidigare har det sagts att ett samarbete med en skola i Lund skulle ske men det har ändrats. Det blir istället en skola i Malmö som de kommer ha kontakt med. Besök kan komma att ske. Hur det blir får vi mer information om senare.

Viktiga datum
25/4 Utflykt till Fulltofta
6/5 Lovdag, fritids öppet
16/5 Teaterbesök
20/5 Studiedag, fritids öppet
30/5 Föräldrakväll
10/6 Skolavslutning

Lunds skolors resurscentrum föreläsning
Anita, specialpedagog, föreläste om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  Resurscentrum finns att tillgå som stöd för friskola, särskola och grundskola. De har två huvuduppdrag där det ena är att jobba förebyggande, vilket kan ske till exempel genom handledning för pedagoger. Det andra uppdraget är att ge barn som är i behov av en alternativ skolvardag den möjligheten, i dagsläget gäller det ca 100 barn.

Barn kan ha svårigheter av olika slag vare sig de har en diagnos eller inte. Pedagogerna ska känna igen dessa olika svårigheter för att veta hur de ska möta barnen på bästa sätt.
Dagens föreläsning innehöll mer generell information.

Funktionsnedsättning och funktionshinder är inte samma sak. En funktionsnedsättning är psykisk eller fysisk medan ett funktionshinder sker i mötet med omgivningen. 

Barn i behov av särskilt stöd – behovet av stöd kan se olika ut hos alla barn, går inte att generalisera. Vi kan se på barnen ur olika perspektiv, det relationella som innebär att vi ser barn i svårigheter, vilka kan vara övergående.  I det kategoriska perspektivet ser vi barn med svårigheter, vilka är mer varaktiga.

Viktigt att komma ihåg är att alla som möter barnen kan göra skillnad! Det handlar om förhållningssätt och bemötande.

Anita tog upp två olika inriktningar på ”diagnoser”, AST – autismspektrumtillstånd och AD/HD – attention deficit hyperactivity disorder. Det läggs ut en powerpointpresentation på bloggen. Läs den!

Tack Helena Holkkola för anteckningarna!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar